Participació ciutadana i Noves Tecnologies

Informa't

Normativa de participació ciutadana

L'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que: 

1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local. 

2.Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei. 

És en aquest sentit, que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pretén recollir en aquest apartat de Participació Ciutadana els articles que descriuren les eines a l'abast de la ciutadania per participar en la vida local, segons la llei citada, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. A continuació, els articles del Decret del 2003 que parlen de les eines de participació ciutadana:

Títol XIV. Capítol II. Participació ciutadana 

Article 156 Publicitat de les sessions 

156.1 Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, poden ésser secrets el debat i la votació d'aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions de les comissions de govern. 

156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació. 

156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple. 

Article 157 Dret de petició 

157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol•licitant l'adopció d'actes o acords en matèria de llur competència. 

157.2 Les peticions s'han de formalitzar sempre per escrit. 

157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s'han d'ajustar al que disposa la legislació que desplega l'article 29 de la Constitució i, si s'escau, la de procediment administratiu.

 

Òrgans de participació

L'Ajuntament només disposa d'un òrgan sectorial: el consell de joventut. Aquest òrgan està composat pel Consell de Joventut de Tupinots i la regidoria de joventut, salut, igualtat i consum i és un mecanisme de participació amb una finalitat vehicular d'aquelles propostes relacionades en l'àmbit de joventut que es vulgui plantejar a l'Ajuntament. El consell de joventut ha col·laborat en el plantejament de moltes activitats del municipi com en són la Fira d'Entitats o la Fira del Tupí, entre d'altres, i es concentra principalment en les activitats organitzades durant la Festa Major.

 • Per a qualsevol consulta o proposta relacionada amb l'àmbit de joventut us podeu posar en contacte amb el Consell de Joventut Tupinots a: tupinots@hotmail.com
 • Per a més informació del Consell de Joventut i les actes de les reunions podeu consultar el següent enllaç .

A part d'aquest òrgan sectorial l'Ajuntament no disposa d'altres òrgans com consells territorials, consells de ciutat o altres consells sectorials. No obstant, puntualment es convoquen reunions amb els veïns per a aquells temes d'interès local en els quals sigui necessària la participació ciutadana.

 

Opina

Coneix els projectes i els programes en curs de l'Ajuntament per si vols dir-hi la teva. A l'apartat " Plans, campanyes i programes " podràs consultar-los. De tots ells, el Pla que engloba totes les actuacions del mandat és el " Pla d'Actuació Municipal " (PAM), del qual pots consultar el procés d'elaboració i les esmenes efectuades per la ciutadania.

Envia'ns les teves propostes

Fes-nos arribar les teves propostes. Pots fer-ho amb la presentació d'una instància electrònica a l'Ajuntament, que quedarà registrada. O bé per les altres vies de contacte que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta posa a la teva disposició. Les trobaràs totes a l'apartat "Contacta amb l'Ajuntament"

Notícies

 • 22 de febrer de 2019 L'Ajuntament convoca una reunió pel desplegament de fibra òptica a Vilalleons Vista aèria del poble de Vilalleons

  L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, conjuntament amb l'empresa Goufone, volen avançar en el desplegament de fibra òpitca al poble de Vilalleons. Per això cal aconseguir un mínim d'usuaris interessats en la contractació del servei de fibra òptica. Per parlar-ne, l'Ajuntament de Sant Julià convoca a tot el veïnat de Vilalleons a una xerrada el proper divendres 1 de març a les 8 del vespre a l'antic ajuntament de Vilalleons.

 • 20 de febrer de 2019 Canvis en l'enviament de l'Infovilatorta per la vaga general Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

  La vaga general de dijous passat va afectar l'enviament de l'Infovilatorta, que aquesta setmana heu rebut dos cops: dimecres passat informant de la previsió d'afectació de la vaga en els serveis municipals a Sant Julià de Vilatorta, i el d'avui amb informació sobre el Ral·li Esprint Sant Julià d'aquest diumenge, el Ple de dilluns que ve i el desplegament de fibra òptica a Vilalleons.

 • 13 de febrer de 2019 El PDeCat demana que es reactivi el bar del Pavelló

  L'oposició es queixa que el bar del Pavelló no dona servei, i que cal que un nou concessionari es faci càrrec de la gestió del servei. Fins ara, la gestió estava encomanada a Jordi Creus, que per mutu acord amb l'equip de govern va deixar el servei el passat novembre de 2018.

Darrera actualització: 12.02.2019 | 17:47