Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Sant Julià de Vilatorta és l’òrgan de consulta i participació dels sectors afectats en la programació i desenvolupament de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal. A més, és l’òrgan de decisió en relació a aquells aspectes que són competència de l’administració local en matèria d’educació. Aquest es regeix per uns estatuts i per un reglament de règim intern. Aquest es renova cada dos anys segons un procés electoral previst pels seus mateixos estatuts.

La presidència del Consell Escolar Municipal (CEM) correspon al regidor/a d’Educació o en qui delegui. El Secretari del CEM serà un dels dos representants del Personal d’Administració i Serveis (PAS) membres del consell.

El Plenari del CEM es reuneix de forma ordinària un cop per trimestre. Segons estipula el Reglament de Règim Intern, els vocals del CEM, tots ells representants dels diferents sectors i centres, són:

Ajuntament : 3 regidors/es

Directors:

1 Llar d’Infants Municipal La Patuleia

1 Escola municipal Bellpuig

1 Aula de música municipal (EMVIC)

1 Col·legi del Roser

Titular del centre: 1 Col·legi el Roser

Sector mestres:

1 Col·legi del Roser

1 Llar d’Infants Municipal La Patuleia

2 Escola municipal Bellpuig

1 Aula de música municipal (EMVIC)

Sector pares:

1 Col·legi del Roser

1 Llar d’Infants Municipal La Patuleia

1 Escola municipal Bellpuig

1 Aula de música municipal (EMVIC)

Sector PAS:

1 Col·legi del Roser

1 Escola municipal Bellpuig

Sector alumnat: 3 col·legi El Roser

Darrera actualització: 24.09.2014 | 08:19
Darrera actualització: 24.09.2014 | 08:19