Modificació de l'ordenança d'horaris de tancament de bars i restaurants

Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 12:10

El Ple de l'ajuntament va aprovar la modificació l'ordenança municipal reguladora dels horaris de tancament dels establiments de bar i restauració

El Ple de l'ajuntament va aprovar en sessió de 21 de gener de 2019 la modificació l'ordenança municipal reguladora dels horaris de tancament dels establiments de bar i restauració. La proposta arriba després de vàries peticions d'ampliació dels horaris de tancament al considerar-los massa restrictius, principalment en dies festius. 

Després de valorar la proposta s'ha aprovat una lleugera ampliació dels horaris amb l'objectiu de mantenir l'equilibri entre l'activitat de bars i restaurants i el descans veïnal, entre d'altres factors. 

La modificació es basa en una ampliació dels horaris de l'article 3 de l'ordenança i que quedarà de la següent manera:

 "Article 3. Horaris

1. L’horari de tancament dels locals serà fins a les 2:00 hores.

2. L’horari de tancament de les terrasses seran els següents:

a. En horari d’estiu serà fins a la 1:30 hores.

b. En horari d’hivern serà fins a les 0:30 hores.

3. Prèvia autorització, la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília de festiu a la matinada dels festius es podrà perllongar l’horari màxim de tancament en trenta minuts.

En determinades festivitats es podrà perllongar també en 30 minuts l’horari de tancament, concretament, durant les festivitats següents:

a. De dijous a dilluns de Setmana Santa.

b. De divendres a dilluns de Carnestoltes.

c. Del 21 de desembre al 6 de gener, llevat la nit de Cap d’Any.

d. De l’1 de juny al 15 de setembre.

e. Els dies de Festa Major.

La nit de Cap d’Any es podrà perllongar fins a 60 minuts l’horari de tancament.

Les ampliacions generals dels horaris a què fa referència aquest article són acumulatives respecte de l’horari general.

4. L’Alcaldia, de forma motivada, pot limitar l’horari de funcionament fixat anteriorment per als establiments en general, per raons d’interès general, causes degudament justificades o aquelles contemplades per la normativa vigent. En cas d’incompliment, aquesta mesura, pot tenir caràcter sancionador."

Actualment, la modificació es troba en fase d'exposició pública per a ser aprovada definitivament.

Darrera actualització: 05.02.2019 | 10:35